Status Ringsted Go Green

10. juli 2023 0 Af Mette Lund

Som følge af statens krav til de enkelte kommuner om at finde mulighed for vedvarende energianlæg, har Ringsted Kommune i foråret 2023 modtaget ansøgninger om energianlæg. Et af dem hedder ”Ringsted Go Green” og består af 570 ha solceller, 9 185 m høje vindmøller og et stort biogasanlæg. Anlægget foreslås at ligge på Giesegårds Jorde i Nordrup-Farendløse Sogn samt ved det eksisterende biogasanlæg ved Mulstrup.

Mange mennesker i Nordrup-Farendløseområdet og Ørslevområdet er bekymrede over både størrelse, placering, lydmæssige og synsmæssige belastninger, påvirkning af natur, dyreliv, herlighedsværdi og landskabelige påvirkninger.

Der er blevet afholdt borgermøde i Kongrescentret, Nordrup og i Ørslev med mange deltagere.

Der er indsendt 205 høringssvar angående “Ringsted Go Green”. Høringssvarene behandles af kommunen i løbet af efteråret, hvor man finder ud af, hvilke ansøgninger der skal afvises – og hvilke firmaer, der får lov til at lave yderligere undersøgelser. Ringsted Kommune samt borgmester Henrik Hvidesten har fra starten meddelt, at kommunen ønsker at samarbejde med lokalområderne igennem Landsbyforum og lokalrådene omkring udfordringen.

På borgermødet i Nordrup fik vi god hjælp af Bjørn Holmgaard, der har stiftet Vores Energi APS, som netop arbejder for at opnå størst mulige indflydelse for landområder i sager som disse. Lokalrådet er blevet anbefalet at iværksætte en VE-forening (Vedvarende Energi-forening), så hurtigt som muligt. Vi tager kommunen på ordet og søger maksimal indflydelse på udviklingen af VE i vores område. Det gælder både i forhold til placeringen og størrelsen og det gælder i forhold til eventuelt lokalt medejerskab. Vi vil arbejde for, at en væsentlig del af det lokale ejerskab lægges i en almennyttig fond sådan, at fordelene kommer lokalsamfundene som helhed til gavn, hvis der opstilles anlæg i vores lokalområde.

VE foreningen endelige holdning til alle relevante spørgsmål skal i sidste ende afgøres gennem en lokaldemokratisk proces, hvor alle medlemmer af foreningen stemmer om forhandlingsresultatet, som foreningen har opnået gennem forhandlinger med projektudviklere og lodsejere.

I områdets to involverede lokalråd (Nordrup-Farendløse Lokalråd og Ørslev Landsbylaug) er vi enige om følgende udgangspunkt for en VE-forening og for samarbejde med kommunen:

· En VE-forening skal være åben, hvor alle interesserede i lokalområdet kan melde sig ind fra starten. Der skal ikke stilles spørgsmål ved, om foreningen virkelig repræsenterer lokalområdet eller om vi bare er en lille gruppe, der plejer vores særinteresser, fordi vi så nemmere kan affærdiges i forhandlingerne.

· Bestyrelsen skal være demokratisk valgt og repræsentativ i forhold til de aktuelle lokalområder, der er i spil. Efterhånden som det bliver klart, hvilke områder i kommunen, der bliver berørt, vil VE-foreningen blive tilrettet derefter.

· Foreningen skal tage udgangspunkt i lokalrådene, som sammen med kommunen danner rammerne for samarbejdet, og VE-foreningen derved får legitimitet i forhold til forhandlinger med kommune og energivirksomheder.

Uden vores kommunalpolitikeres opbakning får vi ingen indflydelse på udviklingen. Derfor er vi nødt til at begynde med et møde med politikere og i den kommunale administration, hvor rammerne defineres. Dette møde kan ifølge kommunen først afholdes i august.

Efter mødet vil en VE-forening blive oprettet. Foreningen kan derefter med hjælp fra Bjørn Holmgaard og kolleger fra Vores Energi forhandle med kommunen for at få det bedst mulige rygstød i forhold til det videre forhandlingsforløb med Ringsted Go Green og aktørerne fra de øvrige energianlæg.

Det er endnu ikke besluttet, hvilke anlæg Ringsted Kommune skal arbejde videre med, og hvis for eksempel anlægget her ved Nordrup-Farendløse-Ørslev droppes, kan VE-foreningen ”overflyttes” til at have fokus i et andet område og måske med en ændret bestyrelse.

Derfor vil vi også invitere repræsentanter fra andre lokalråd med til opstartsmøder, og det vil være aktuelt, at medlemmer af VE-foreningen også består af personer uden for vores to lokalområder. Det vil udvikle sig hen ad vejen!

Det er planen løbende at opdatere udviklingen på vores hjemmeside: www.nordrup.dk, så følg endelig med hér!

På vegne af Nordrup-Farendløse Lokalråd

Med venlig hilsen

Eric Leonhard