Om Nordrup Farendløse Lokalråd

Et lokalråd er ifølge foreningssider.dk

… et forum for dialog, samarbejde og udvikling i lokalsamfundet, og samtidig et forum for tværgående samarbejde mellem de forskellige lokalsamfund i kommunen og med kommunen.

Et lokalråd skal afspejle det lokalsamfund, der ligger inden for lokalrådets geografiske område. Derfor skal enhver borger i området have mulighed for at kunne opstille til lokalrådet. Dette er vigtigt for at sikre, at lokalrådet er et demokratisk forum, hvor alle kan deltage, og hvor alle kan blive hørt.’

Nordrup Farendløse Lokalråds opgaver

En af Nordrup Farendløse Lokalråd største opgave er at tale lokalområdet sag både i det daglige mellem naboer men også i mødet med Ringsted kommune. 

En anden store opgaver for lokalrådet er at være med til, at forstærke sammenholdet mellem lokalområdet beboere og ved at bakke op om initiativer taget af erhvervslive, skole, institutioner, idrætsliv, foreningsliv, klubliv, menighedsråd o.a. 

En tredje stor opgave for lokalrådet er at udvikle lokalområdet, at være med til at Nordrup Farendløse vedbliver at være et attraktivt sted at bo og at flytte til. 

– Sammen er vi bedst –

Nordrup Farendløse Lokalråds aktuelle bestyrelse består af og er konstitueret som følgende (18. marts 2024): 

Forperson Mette Lund
Næstforperson Karina Reimer Hansen
Sekretær Niels Toft Larsen
Kasserer Bo Holst-Christensen
Bestyrelsesmedlem Anne Slott Jacobsen
1. Suppleant Charlotte Poll
2. Suppleant Poul Therkelsen
Revisor Jette Barkved
Revisorsuppleant Karin Egeberg

 

Lokalrådet kan kontaktes via:

Mail: nfl.lokalraad@gmail.com

Telefon (Forperson – Mette Lund): 4218 8027 

Sociale medier: Facebook

Landsbyforum:

Nordrup farendløse Lokalråd er repræsenteret  med 2 personer i Ringsted Kommunes Landsbyforum:

Bestyrelsesmedlem i Landsbyforum Karina Reimer Hansen
Suppleant Anne Slott Jacobsen

Nordrup Farendløse Forhandlingsfællesskab:

Nordrup Farendløse Lokalråd har nedsat Nordrup Farendløse Forhandlingsfællesskab. 

Fælleskabet formål er at forhandle med Byrådet, Kommunen og Projektudvikler på Vedvarende Energiprojekter i lokalområdet.

Nordrup Farendløse Forhandlingsfællesskab består af følgende medlemmer fra lokalområdet:

Mette Lund (Repræsentant fra Nordrup Farendløse Lokalråd)
Karina Reimer Hansen (Repræsentant fra Nordrup Farendløse Lokalråd)
Jørgen Barsøe Nordrup
Keld Ludvigsen Nordrup
Lars Hansen Farendløse
Niels H. Nøjgård Nordrup
Susanne Sharp Møller Nordrup/Mulstrup

Helhedsplan Nordrup Farendeløse Lokalråd

Helhedsplan 2023

Gældende vedtægter, vedtaget på Generalforsamling 18. marts 2024:

(kan downloades under menuen ‘Referater og filer’)

NFL_Vedtægter_Vedtaget_180324