Transport & infrastruktur – konklusion

20. november 2023 0 Af Mette Lund

Kære Naboer

Nordrup Farendløse Lokalråd & Ørslev Landsbylaug har stillet tese nummer 3 op over for ‘Arbejdsgruppe – Vedvarende Energi’ og bedt dem undersøge, bekræfte eller afkræfte tesen.

‘Arbejdsgruppe – Vedvarende Energi’ har undersøgt transport og infrastruktur ud fra det af BioCirc ansøgte Ringsted Go Green projekt. Det er der kommet endnu et abstract/resume indeholdende konklusion, arbejdsmetode, kilder og evidens, i form af en analyse og beregning, ud af. Du kan læse resume/abstract, analyse og beregning her, og læse den mail som Nordrup Farendløse Lokalråd & Ørslev Landsbylaug har sendt til Borgmester, Byråd og Kommunaldirektør omkring konklusionen.

På Vegne af Nordrup Farendløse Lokalråd

Mette Lund

‘Kære Borgmester, Byråd og Kommunaldirektør

I forbindelse med Ringsted Go Green har Nordrup Farendløse Lokalråd og Ørslev Landsyblaug opstillet en række teser, som vi har bedt vores arbejdsgruppe ‘Arbejdsgruppe – Vedvarende Energi’ om at undersøge og bekræfte eller afkræfte.

I har allerede modtaget tese 1, tese 2 herunder følger tese 3, som arbejdsgruppen har undersøgt. Vi håber at I vil tage arbejdsgruppens undersøgelse og resultat med i betragtning når der skal træffes beslutning omkring Ringsted Go Green. Vedhæftet denne mail, arbejdsgruppens abstract/resume med bl.a. arbejdsmetode, kilder og evidens for konklusionen samt den analyse og beregning som ligger til grund for konklusionen.

Tese 3

I Nordrup Farendløse Lokalråd & Ørslev Landsbylaug har vi en tese om, at den af Ringsted Go Green projektet oplyste mer trafik af tunge køretøjer, er langt højere end oplyst, at infrastrukturen i de omkringliggende landsbyer ikke har den nødvendige kapacitet eller mulighed for kapacitet, at udgifterne til infrastrukturen vil påfalde Ringsted Kommune og være anselige.

Arbejdsgruppens Konklusion:

Med baggrund i data fra BioCirc’s ’Viborg Go Green’ ansøgning, sammenkørt med data fra BioCirc’s ’Ringsted Go Green’ projekt, kan vi konkludere, at antallet af kørsler med biomasse til det af BioCirc ansøgte hybridanlæg (Industriklynge) i Mulstrup, reelt bliver væsentligt højere end det projektstiller har givet udtryk for i deres oplægget (2 lastvognskørsler i timen), det reelle udregnede tal er på hele 30 kørsler i timen (300 i døgnet) til og fra industriklyngen, hertil skal kalkuleres med yderligere lastvognskørsler til og fra industriklyngen når biobrændsel (Metanol, brint etc.) skal transporteres væk fra industriklyngen .

Ud over antallet af lasvognstransporter må konklusionen også konkluderer på infrastrukturen. Hvis vi tager de her beregnede tal for de daglige lastvognskørsler i forbindelse med ’Ringsted Go Green’, og placerer lastvognskørslen på arbejdsdage og ikke på helligdage, sådan som det er tilfældet i ’Viborg Go Green’, vil der i spidsbelastningstidspunkterne være et kæmpe pres på vejnettet i og omkring Mulstrup, vejnettet er på ingen måde dimensionere til så meget og tung transport. Det eksisterende områdets vejnet består i vidt omfang af veje, som allerede nu betragtes som farlige for bl.a. skolebørn og bløde trafikanter i øvrigt.

Det kan med denne analyse og beregninger ligeledes udlægges, at det vil være trafikalt uforsvarligt at udbygge det eksisterende ’Ringsted Biogas’ anlæg i et sådant omfang, som ’Ringsted Go Green’ ville medføre uden katastrofale omkostninger for borgere i lokalområdet og uden at udbygge vejnettet meget kraftigt.

Arbejdsgruppens undersøgelser bekræfter tese 3.

På vegne af Nordrup Farendløse Lokalråd & Ørslev Landsbylaug

Ved Formand

Mette Lund’

Resume_Reel-transportbehov