Ejendomsværditab – Resumé

4. december 2023 0 Af Mette Lund

Kære Naboer

Nordrup Farendløse Lokalråd & Ørslev Landsbylaug har stillet tese nummer 4 op over for ‘Arbejdsgruppe – Vedvarende Energi’ og bedt dem undersøge, bekræfte eller afkræfte tesen.

‘Arbejdsgruppe – Vedvarende Energi’ har undersøgt ejendomsværditab for boliger og landsbyer ved Vedvarende Energi parker (i det her tilfælde Ringsted Go Green). På baggrund af en anslyse er der udarbejdet endnu et abstract/resume indeholdende konklusion, arbejdsmetode, kilder og evidens. Du kan læse resume/abstract med analyse og konklusion , og du læse den mail som Nordrup Farendløse Lokalråd & Ørslev Landsbylaug har sendt til Borgmester, Byråd og Kommunaldirektør omkring konklusionen.

På Vegne af Nordrup Farendløse Lokalråd

Mette Lund

‘Kære Borgmester, Byråd og Kommunaldirektør

I forbindelse med Ringsted Go Green har Nordrup Farendløse Lokalråd og Ørslev Landsyblaug, som i allerede ved, opstillet en række teser, som vi har bedt vores arbejdsgruppe ‘Arbejdsgruppe – Vedvarende Energi’ om at undersøge og bekræfte eller afkræfte.

I har allerede modtaget tese 1, 2 og 3, her følger tese 4, som arbejdsgruppen har undersøgt. Vi håber at I vil tage arbejdsgruppens undersøgelse og resultat med i betragtning når der skal træffes beslutning omkring Ringsted Go Green. Vedhæftet denne mail, arbejdsgruppens abstract/resume med bl.a. arbejdsmetode, kilder og evidens for konklusionen samt den analyse som ligger til grund for konklusionen.

Tese 4.

I Nordrup Farendløse Lokalråd har vi en tese om, at opsætningen af solceller, vindmøller og energi ø i umiddelbar forbindelse med landsbyer, vil medføre væsentlige fald i huspriser, attraktion for tilflyttere, forringelse eller helt nej til mulighed for optagelse af nyt eller tillæg til eksisterende boliglån til køb og vedligeholdelse af boliger i de berørte landsbyer. Dette vil medføre landsbydød/landsby forfald.

Arbejdsgruppens Konklusion:

Den samlede konklusion er, at der ikke eksisterer analyser af så omfattende et Vedvarende Energi projekt som Ringsted Go Green er. Der foreligger analyser på solcelleanlæg i størrelsesordenen 300 HA tilbage i 2021. Vindmølleparker med op til 4 vindmøller (på land) med en maks. højde på 150 m tilbage fra 2016. Der foreligger ingen sammenlignelige analyser af værditab for naboer til Power to X anlæg, da der ikke har været etableret anlæg, der er analyseret endnu.

Selvom der i VE- loven indgår regler for kompensation, vil der være ejendomme i udkanten af, hvor reglerne dækker, som vil miste værdi. Der er ikke tidligere opført et så omfattende Vedvarende Energi projekt i Danmark, og det er tydeligt for alle, at det vil have indflydelse på ejendommenes vurdering i hele området. 

Nedenstående kort (figur 1) viser omfanget af ejendomme, der ligger indenfor en afstand af 1.500 m, til nærmeste vindmølle i området. Alle ejendomme i Nordrup og Farendløse ligger dog indenfor 2.000 m og der må her forventes at der vil være ejendomsværditab på op til 10%, som følge af vindmøller. Dele af Ørslev ligger indenfor 2.000m mens andre dele af Ørslev ligger lige over 2.000 m fra vindmøllerne. I Mulstrup og Havbyrd er der angivet afstande med 500 m cirkler fra de nærliggende huse til biogasanlægget. 

Farendløse Nordrup Ørslev Havbyrd Mulstrup Tolstrup up I Ringsted Go Green tilfældet er vindmøllerne højere (185 m) og der er samtidig 570 hektar solceller og et nærliggende biogasanlæg (PTX- anlæg), hvilket vil påvirke huspriserne yderligere negativt, end det er tilfældet i diverse analyser. Der er ikke tidligere lavet en konsekvensanalyse af værditab med så stort et projekt i Danmark. 

Afstanden taget i betragtning til de berørte landsbyer, og ud fra det gennemgåede materiale (som dog ikke er helt sammenligneligt pga. væsentlig forskel i størrelsen på anlæggene analyseret og Ringsted Go Green (væsentlig større)) , er det dog ikke urealistisk og dog meget lavt sat, at det samlet vil forholde sig som følger i Nordrup, Farendløse og Ørslev:

Biogasanlæggets placering ved Mulstrup vil medbringe lugtgener. Det har ikke været muligt at finde materiale som dokumenterer omfanget af ejendomsværditab i den forbindelse. Der vil dog her være boliger som fuldstændig mister deres værdi. 

Med ovenstående konklusion opfordres Ringsted Kommune til at sikre sig, at der afsættes ressourcer til at lave valide undersøgelser af tab af ejendomsværdier som følge af Ringsted Go Green projektet, samt sørge for at der ydes den rette kompensation. Det er ikke rimeligt, at værdien af ejendomme skal falde i én del af kommunen, samtidig med at den samme del skal udholde de gener som Ringsted Go Green vil medføre. Valget af placeringen af Ringsted Go Green er ikke hensigtsmæssig, idet der er andre steder i kommunen, som ikke vil berøre nærliggende landsbyer i samme omfang. 

Til beslutningen om, hvorvidt Ringsted Go Green skal gennemføres, bør konsekvenserne af ejendomsværditab indgå som beslutningsgrundlag og der bør kigges på bedre placeringer. Alt andet er uforsvarligt.  

Arbejdsgruppens undersøgelser bekræfter tese 4.

På vegne af Nordrup Farendløse Lokalråd & Ørslev Landsbylaug

Ved Formand

Mette Lund’

Resume_Ejendomsvaerditab-1