Møde med Administrationen 16. januar 2024

19. januar 2024 8 Af Mette Lund

Kære Naboer

Nordrup Farendløse Lokalråd og Ørslev Landsbylaug havde i tirsdags 16. januar 2024 møde med Kommunaldirektør Mette Jeppesen, Centerchef for Teknik- og Miljøcenter samt Erhverv Maria Cathrine Nielsen og en række medarbejder fra Teknik- og Miljøcenteret samt Erhverv.

Vi vil gerne understrege at det var et konstruktivt møde hvor kommunen lyttede til os.

Herunder kan du læse Nordrup Farendløse Lokalråds udlæg af mødets hovedpunkter :

Hvornår træffes der beslutninger

Mht. hvornår der træffes beslutning omkring de 2-3 vedvarende energiprojekter der skal arbejdes videre med i Ringsted kommune gælder følgende datoer:

  • 24. januar 2024 – Administrationen afholder temamøde med Byråd og projektudviklere hvor projektudvikler fremlægger deres projekt som de ser ud på daværende tidspunkt og Administrationen kommer med deres anbefalinger til hvilke projekter de mener Byrådet skal vælge. Lukket møde. (Efter mødet 24. januar 2024 fremsender administrationen de tilrettede projekter til Nordrup Farendløse Lokalråd og Ørslev Landsbylaug.)
  • 30. januar 2024 – Møde med Byråd, Borgmester og Lokalråd/Landsbylaug. Alle lokalråd er inviteret til møde omkring de 5 vedvarende energi projekter og det af staten udpegede energipark område. Nordrup Farendløse Lokalråd deltager i møde omkring Ringsted Go Green – Lokalrådet præsenteres for projektet i den form det har på daværende tidspunkt og lokalrådet får mulighed for at fortælle om vores syn på projektet.  
  • 26. februar 2024 – Plan og Boligudvalget holder møde hvor der træffes beslutning omkring hvilke af de 5 vedvarende energiprojekter Ringsted Kommune skal arbejde videre med. – Lukket møde.
  • 4. marts 2024 – Byrådet afholder byrådsmøde, her træffes beslutning om hvilke af de 5 vedvarende energi projekter Ringsted Kommune skal arbejde videre med. – Åbent møde.

Energipark område udpeget af staten

Mette Jeppesen kunne oplyse at BioCirc har søgt Staten om at få Ringsted Go Green området udpeget til statsudpeget energipark område.

Det blev oplyst af Mette Jeppesen at mht. Ørslev under Skovens energiparkområde udpeget af staten, at der er en politisk holdning i Byrådet til, at det område bliver berørt nok af den planlagte udvidelse af transformerstationen, måske ville der kunne placeres en mindre solcellepark, men ikke yderligere.

Kommunens oplæg til Byrådet samt Plan og Boligudvalg

Administrationen skal komme med et oplæg om og anbefalinger til hvilke af de ansøgte vedvarende energiprojekter administrationen anbefaler, at Plan og Boligudvalget vælger. Dette præsenteres til mødet 24. januar 2024 med Plan og Boligudvalget. Nordrup Farendløse Lokalråd og Ørslev Landsbylaug spurgte ind til om præsentationerne også ville indeholde ulemper ved de 5 ansøgte vedvarende energiprojekter. Det kunne Nordrup Farendløse Lokalråd og Ørslev Landsbylaug ikke få et klart nej til og spørgsmålet blev ikke besvaret tydeligt. Det er Nordrup Farendløse Lokalråds klare opfattelse efter mødet i tirsdags, at Administrationen kun præsentere Plan og Boligudvalget for de positive fordele ved de 5 vedvarende energiprojekter og at Administrationen vil pege på Ringsted Go Green, som et af de projekter de ønsker der skal arbejdes videre med i kommunen.

Forhandlinger med projektudbyder – BioCirc

En meget stor del af mødet gik på afklaringen i forhold til eksisterende og kommende forhandlinger med BioCirc. Administration er, af BioCirc blevet oplyst om, at der er forhandlinger i gang i lokalområdet, at der er forhandlet huspriser på de berørte ejendomme. Nordrup Farendløse Lokalråd afviste at det gjorde sig gældende idet Nordrup Farendløse Lokalrådet har kendskab til en gruppe af de tætteste berørte husejere, der ikke har forhandlet med BioCirc. Nordrup Farendløse Lokalråd og Ørslev Landsbylaug kunne endvidere afvise at der har været kontakt mellem os og BioCirc. At BioCirc ikke har kontaktet hverken Nordrup Farendløse Lokalråd eller Ørslev Landsbylaug. Således er der ikke forhandlet med lokalområdet.

Mette Jeppesen og Maria Cathrine Nielsen opfordrede kraftigt lokalrådet/landsbylauget til at indgå i forhandlinger med BioCirc allerede nu, da de mente vi var bedre stillet inden der blev truffet en afgørelse om hvilke vedvarende energiprojekter der vælges i kommunen. De oplyste at projektudvikler nok ikke var så villig til at forhandle når først beslutningen var truffet. Nordrup Farendløse Lokalråd og Ørslev Landsbylaug gjorde opmærksomme på at Mette Jeppesen ved flere lejligheder, mundtligt, har oplyst at Nordrup Farendløse Lokalråd og Ørslev Landsbylaug godt kan afvise forhandlinger på nuværende tidspunkt, uden at det udelukker forhandlinger senere i forløbet. Mette Jeppesen og Maria Cathrine Nielsen holdt fast I at vi blev dårligere stillet ved at vente med at forhandle. Det er Nordrup Farendløse lokalråds opfattelse at Administrationen står bedre stillet ved deres fremlæggelse af Ringsted Go Green projektet, og deres valg af Ringsted Go Green overfor Byrådet, såfremt de kan underbygge det med, at lokalområdet er i dialog og forhandling med BioCirc. I Nordrup Farendløse lokalråd følte vi et pres fra Administration til at indgå i forhandlinger med BioCirc, inden beslutningen er truffet. Administration ville gerne facilitere et evt. forhandlingsmøde.

Nordrup Farendløse Lokalråd og Ørslev Landsbylaug gjorde opmærksomme på den ulighed der er ved en evt. forhandlingssituation, når lokale borgere uden juridisk baggrund eller forhandlingserfaring skal indgå i forhandlinger med et multinationalt milliardær investeringsfirma og Rambøll, at vi på ingen måder besidder de kompetencer. Således spurgte Nordrup Farendløse Lokalråd og Ørslev Landsbylaug igen ind til midler til forhandlingshjælpe, som vi ved tidligere lejligheder har fået stillet i vente. Til det oplyste Mette Jeppesen at der ikke umiddelbart var midler i Kommunen. Mette Jeppesen og Maria Cathrine Nielsen oplyste desuden at Kommunen ikke må medvirke eller deltage i evt. forhandlinger eller rådgivning herom.

Nordrup Farendløse Lokalråd og Ørslev Landsbylaug oplyste, at vi ønsker at en evt. godkendelse af Ringsted Go Green betinges af, at BioCirc indgår i forhandlinger med lokalområdet om kompensationer og lokalt medejerskab. Dette blev afvist af Mette Jeppesen og Maria Cathrine Nielsen med begrundelse at der for Administrationen ikke er lovhjemmel til en sådan betingelse. (Dette kommer Nordrup Farendløse Lokalråd og Ørslev Landsbylaug til at udfordre.)

Mette Jeppesen og Maria Cathrine Nielsen oplyste i den forbindelse, at såfremt staten udpeger Ringsted Go Green området til statsudpeget energipark, vil vi stå dårligere stillet i forhold til kompensationer, idet BioCirc således kun skal leve op til lovkrav. Til det kunne Nordrup Farendløse Lokalråd og Ørslev Landsbylaug konstaterer, at det er de samme kompensationer som pt. er gældende fra BioCirc.

Nordrup Farendløse Lokalrådet og Ørslev Landsbylaug lovede at tænke over om vi ønsker at Administrationen faciliterer et møde med BioCirc og at give tilbagemelding på dette snarest.

Nordrup Farendløse Lokalråd og Ørslev Landsbylaug gjorde desuden administrationen opmærksomme på den indgåede aftale mellem Ringsted Forsyning og BioCirc, som Mette Jeppesen bekræftede var indgået, om den mistillid det har skabt til Ringsted Forsyning som uvildig ekspertrådgiver for Administrationen og Byrådet. Til det kunne Mette Jeppesen oplyse at det var naturligt, idet Ringsted Forsyning er en økonomisk drevet virksomhed og at Ringsted Go Green er eneste projekt der reelt kan levere noget til Ringsted Forsyning. Nordrup Farendløse Lokalråd og Ørslev Landsbylaug oplyste om den mistillid det skaber når penge snakker og penge beslutter. Nordrup Farendløse Lokalråd og Ørslev Landsbylaug gjorde opmærksomme på at den mistillid ligeledes gør sige gældende i forhold til administrationen idet Ringsted Go Green økonomisk vil være det vedvarende energiprojekt med flest penge, og med tydelig historik i sponsorering af eks. kommunale Sportsarenaer, Sportshold, kommunale anlægsprojekter etc. Nordrup Farendløse Lokalråd og Ørslev Landsbylaug gjorde opmærksomme på at vi var usikre på en fair sagsbehandling af Ringsted Go Green.

Placering af Power-to-X anlægget

Mette Jeppesen og Maria Cathrine Nielsen oplyste at placeringen af Power-to-X anlægget er rykket, hvor hen kunne de ikke oplyse på nuværende tidspunkt, men at det var en anden placering. Om det var i vores område kunne de ikke oplyse. Vi får dette oplyst når der har været møde den 24. januar 2024.

Hvad nu

Nordrup Farendløse Lokalråd har besluttet at vi ikke indgår i forhandlinger med BioCirc på nuværende tidspunkt. At lokalrådet vil opfordre Administrationen og Byrådet til, at ved en evt. godkendelse af Ringsted Go green, skal godkendelsen stille krav om forhandlinger med lokalområdet, omkring fair kompensation, der skal desuden stilles krav om lokalt medejerskab.

Lokalrådet arrangerer demonstrationer på følgende datoer:

24. januar 2024 kl. (Tid og sted følger)

26. februar 2024 kl. 17:00 (Sted følger)

4. marts 2024 kl. 19:00 (I byrådssalen, det kræver tilmelding idet Administrationen skal sørge for stort nok lokale hvis vi kommer mange)

Vi vil gerne understreg at det er yderst vigtigt, på alle tre datoer, at vi kommer mange, rigtig mange til demonstrationerne. Det er her projektudvikler kommer, og her der træffes endelig beslutning. Vi er nødt til at vise at vi mener nej.

Ud over ovenstående information, blev der på mødet skrevet referat af Administrationen, referatet deles ligeledes når lokalrådet har modtaget det.

På vegne af Nordrup Farendløse Lokalråd

Mette Lund