Pressemeddelelse: Byrådet føres bag lyset af Biocirc og forvaltningen

19. juni 2024 0 Af Mette Lund

Mette Lund, der er forperson for Lokalrådet i Nordrup, Farendløse og Mulstrup udtaler:

”Vi blev meget overraskede over at vi selv skulle finde ud af, at der var sat punkter til behandling på Klima- og Miljøudvalgets møde den 19. juni og Plan- og Boligudvalgets møde den 24. juni om Biocircs kæmpe projekt med vindmøller, solceller og biogasanlæg i vores lokalområde, uden at vi var blevet orienteret eller inddraget. Endnu større var vores overraskelse, da vi fandt ud af det indehold væsentlige ændringer i projektet, som gjorde det endnu mere belastende for vores lokalområde. Det lever ikke op til Byrådets beslutning den 4. marts i år, hvor de fastslog at der skulle være en dialog med lokalområdernes forhandlingsudvalg.”

Mette Lund fortsætter:

”Efter at have læst det materiale udvalgene har fået, må vi konstatere, at det materiale som forvaltningen har udarbejdet på væsentlige punkter, er fejlbehæftet og afviger fra Byrådets beslutning af 4. marts 2024 vedrørende Biocircs projekt. På den baggrund mener vi at behandlingen af disse punkter skal udsættes indtil revideret materiale er udarbejdet – og selvfølgelig efter seriøs inddragelse af os som lokalområde.”

Mette Lund uddyber med et eksempel:

”I forvaltningens materiale til udvalgene citerer man, for at vurdere afgrænsningen af det reviderede projekt fra Biocirc, ganske rigtigt følgende fra Byrådets beslutning den 4. marts:

’Byrådet ønsker at arbejde videre med, at de ansøgte VE-projekter ved Adamshøj og Kværkeby, samt eventuelt yderligere og nytilkomne VE-ansøgninger, kan understøtte det ansøgte nedskalerede projekt.’

Men så udelader man meget belejligt det næste afsnit i Byrådets beslutning, nemlig:

’Der skal således indledes dialog med eventuelt nytilkomne ansøgere af VE-anlæg om muligheden for at samtænke disse med et eventuelt kommende PtX-anlæg. Dette skal ske med henblik på at reducere det ansøgte solcelleareal ved Nordrup yderligere.

Denne sidste del betyder, at hvis der kommer nye arealer med solceller til i projektet, skal det medføre reduktioner i solcellearealet ved Nordrup. Det gør det ikke i Biocircs reviderede oplæg.

En sådan udeladelse medfører at Byrådets medlemmer vildledes og risikerer at træffe beslutninger på et fejlagtigt grundlag, som ikke er i overensstemmelse med Byrådets beslutning af 4. marts 2024. Man fristes til at kalde det manipulation.”

Mette Lund giver endnu et eksempel:

”Byrådets ønsker med deres beslutning af 4. marts 2024, at der sker en geografisk spredning af solceller og vindmøller. Byrådets beslutning sætter ingen grænser for ønsket om denne geografiske spredning. Det betyder, at hele kommunens areal bør inddrages i disse overvejelser. Der er store områder i kommunen, hvor befolkningstætheden er mindre end i det område, hvor Biocirc ønsker at etablere VE-anlæg ved Mulstrup, Nordrup og Farendløse. Det til trods, sker der alene en mindre spredning i den sydøstlige del af kommunen. Den del som i forvejen var den eneste der er berørt af Biocircs projekt.”

Mette Lund uddyber:

”Biocirc bruger Elnets vejledning om sammenkobling af et VE projekts dele, som argument for ikke at sprede solceller og vindmøller over en større del af kommunen. Og forvaltningen æder dette argument råt, uden at stille nogen som helst spørgsmål til det. Men Biocircs ønske er alene drevet af, at de vil etablere et lukket elnet mellem deres projekts enkelte dele. Der er imidlertid ikke noget til hinder for at Biocircs projekts enkelte dele kan opkobles til det overordnede offentlige elnet og el derved flyde rundt mellem projektets enkelte dele. Derved vil VE-projekter i kommunen geografisk frit kunne bidrage til RGG projektet.”

Mette Lund fortsætter med endnu et eksempel på Biocircs maglende efterlevelse af Byrådets beslutning af 4. marts:

”Biocirc refererer i deres reviderede oplæg til, at der er sket en reduktion fra 560 ha solceller ved Nordrup til de nuværende 380 ha. Der er dog reelt ikke tale om en reduktion i forhold til Byrådets beslutning af 4. marts 2024, der var baseret på en allerede reduceret projektbeskrivelse fra Biocirc, hvorefter der var ønske om 380 ha solceller ved Nordrup. Her er tale om reel og bevidst vildledning fra Biocircs side. Igen fristes man til at kalde det manipulation.”

Mette Lund slutter af med at sige:

”Det må være vanskeligt for Byrådets politikere fortsat at have tillid til, at det materiale de får fra forvaltningen, er uvildigt og korrekt. Kommunaldirektøren blev fyret bl.a. på grund af den dårlige proces omkring solceller, vindmøller og biogasanlægget ved Mulstrup, Nordrup og Farendløse. Det er dog tydeligt, at det ikke har medført en ændring i forvaltningens måde at agere på. Det må også være vanskeligt for Byrådet fortsat at have tillid til, at det materiale man får fra Biocirc loyalt efterlever Byrådets beslutninger. Derfor er det vigtigt, at alle skridt der tages i denne sag, sker efter at forhandlingsfællesskaberne i lokalområderne er blevet seriøst inddraget.”